top of page
Anker 1

Albert Midlane (1825-1909)

Himself He could not save

1. Himself He could not save,

He on the cross must die,

Or mercy could not come

To ruined sinners nigh;

Yes, Christ, the Son of God, must bleed,

That sinners might from sin be freed.

 

2. Himself He could not save,

For justice must be done,

And sin’s full weight must fall

Upon a sinless One;

For nothing less can God accept

In payment for the fearful debt.

 

3. Himself He could not save,

For He the Surety stood

For all who now rely

Upon His precious blood;

He bore the penalty of guilt

When on the cross His blood was spilt.

 

4. Himself He could not save,

Yet now a Saviour He

Bids sinners to Him come,

And live eternally.

Believe in Him, and thou shalt prove

His saving power, His deathless love.

 

5. Himself He could not save;

What wondrous love is this!

In love Himself He gave;

There ne'er was love like His!

Such love should melt a heart of stone,

Till praise flows forth to Him alone!

1. Zichzelf kon Hij niet verlossen,

Hij moest aan het kruis sterven,

Of de genade kon niet nabijkomen

Tot diepgevallen zondaars;

Ja, Christus, de Zoon van God, moest bloeden,

Opdat zondaars van de zonde bevrijd zouden worden.

 

2. Zichzelf kon Hij niet verlossen,

Want er moest recht gedaan worden,

En het volle gewicht der zonde moest neervallen

Op een zondeloze Zaligmaker;

Want God kan niets minder aanvaarden

Als betaling voor de vreselijke schuld.

 

3. Zichzelf kon Hij niet verlossen,

Want Hij stond als Borg in

Voor allen die zich nu verlaten

Op Zijn dierbaar bloed;

Hij droeg de straf van de schuld

Toen aan het kruis Zijn bloed gestort werd.

 

4. Zichzelf kon Hij niet verlossen,

Toch nodigt Hij nu als Verlosser

Zondaars om tot Hem te komen

En eeuwig te leven.

Geloof in Hem en gij zult ondervinden

Zijn verlossende kracht, Zijn onsterfelijke liefde.

 

5. Zichzelf kon Hij niet verlossen;

Welk een wonderbare liefde is dit!

In liefde gaf Hij Zichzelf;

Er was nooit een liefde zoals de Zijne!

Zulk een liefde moest een hart van steen doen smelten,

Totdat de lof tevoorschijn stroomt tot Hem alleen!

bottom of page