top of page
Anker 1

Anna Welk

Het lied О Молитва (O malietwa) kan gerust het meest gezongen Russische christelijke lied genoemd worden. Het is geschreven door Anna Welk. Zij schreef dit lied ruim vijftig jaar geleden. Ze zegt zelf dat ze toen een eenvoudig meisje was uit Karaganda, Kazachstan.

‘Toen ik dit gedicht schreef, was ik negentien jaar. Ik had geen enkele ervaring met het schrijven van liederen of gedichten. Het enige wat ik had, was een gebroken hart. Ik kampte met pijn en verdriet. Maar vooral was er een geestelijke strijd gaande. De zonde drukte mij neer en ik had een groot verlangen om Christus te kennen. Op een nacht was er buiten een hevige sneeuwstorm. Ik stond voor het raam naar buiten te staren en bedacht dat deze sneeuwstorm precies was als de storm in mijn hart. En ik besefte dat ik nergens, bij niemand op aarde, redding zou kunnen vinden. Alleen aan de voeten van de Verlosser. Ik knielde neer en begon te bidden, hardop, vurig. En mijn gebed werd door de hemelse Vader aanvaard. Hij schonk diepe vreugde in mijn hart. Korte tijd later schreef ik het gedicht “O malietwa”. Al mijn gevoelens vloeiden samen en kwamen tot uiting in dit gedicht.’

 

De negentienjarige Maria Pankratz, die tot dezelfde baptistengemeente behoorde als Anna schreef een melodie voor het gedicht. Velen voelden zich aangesproken door het lied en al snel werd het verspreid onder de christenen in Rusland. Anna Welk: ‘Er zijn vele jaren verstreken sinds die onvergetelijke nacht, maar nog steeds, tientallen jaren later, mogen de regels van dit lied, waarin mijn gebed werd gegoten, hun uitwerking hebben. Heere, het is niet mijn lied, het is van U.’

Dhr. S.D. (Steef) Post vertaalde het als ‘O dat bidden, o dat bidden’.

Bron: Friedensstimmecontact, december 2022

 

Hieronder staat een letterlijke Nederlandse weergave van de Duitse vertaling ‘Das Gebet ist uns gegeben’. Het Duitse lied staat in elk geval in Singt von Jesus! / Gemeinde-Gesangbuch (noten), dat in Duitsland gebruikt wordt in Russisch-Duitse gemeenten, te koop op o.a. deze site.

Das Gebet ist uns gegeben

1. Het gebed is ons gegeven

Voor gemeenschap met God Zelf.

Door het gebed ontvangen wij troost

In droefheid en in nood.

Wanneer wij, worstelend in gebed,

De Heiland smeken vroeg en laat,

Voor Hem het hele hart uitstorten,

Wordt het in ons langzaam stil,

Omdat wij ervaren dat Hij wil helen

De diepe smart van onze ziel.

 

2. Menigmaal dreigen wilde stormen

Ons hart te doen wankelen.

Maar ook dan mogen wij,

Innig smekend, hemelwaarts ijlen,

En in deemoed God brengen

Onze diepe innerlijke nood,

Omdat eigen kracht ons allang begeeft.

Onze Heere, Die alles ziet,

Helpt hen overeind die biddend knielen.

Wees daarom getroost en onversaagd.

 

3. Heiland, nee, ik wil niet bidden

Om bevrijding van de last.

Slechts om één ding wil ik smeken:

De zoete rust van gemeenschap;

Dat ik Uw hand mag voelen,

Ook aan de steile rand van verzoeking,

Hoe die mij liefdevol, troostend vasthoudt.

Wanneer treurigheid mij omgeeft,

Mag ik weten dat Hij liefheeft

En mij in zware strijd niet verlaat.

 

4. Heere, ik dank voor de gave

Van het gebed, die Gij mij schenkt.

Dat Gij in liefde, gunst en genade,

Mijn lot wijs bestuurt.

Gij verkwikt het moede hart,

Helpt om hemelwaarts te streven,

Schenkt mij troost en vreugde in het gebed.

Ik wil U, de Heere, prijzen,

Gij verhoort en helpt zo graag

Wanneer Uw kind in geloof tot U smeekt.

bottom of page