Database liederen 

De lijst met Engelse, Duitse, Franse en Latijnse liederen waarvan een berijmde Nederlandse versie bestaat, kunt u hier downloaden.  

Deze lijst bevat de beginregel van het origineel van onderstaande Nederlandstalige liederen.

 

Wilt u weten wie de oorspronkelijke dichter was, of wilt u de complete Nederlandse versie hebben

en lukt het niet deze op internet te vinden, dan mag u altijd een mailtje sturen. 

(M.S.B.) = vertaald/berijmd door Meier Salomon Bromet

’k en ’t

’k Behoef Uw bijzijn, Heer’, elk uur, altijd

’k Ben zo verblijd om de troost die God geeft (M.S.B.)

’k Heb gehoord van de liefde van God (M.S.B.)

’k Heb U beloofd, o Jezus

’k Rust in mijns Heilands armen

’k Weet een Vriend ver boven and’ren (M.S.B.)

’k Wens, Heiland, U te volgen

’k Zie het land, waar de zon nimmer daalt (M.S.B.)

’t Dorstend hart smacht naar de bronwel

’t Heelal zingt Godes lof

’t Jaar heeft haast zijn loop volbracht

’t Licht dezer wereld

 

A t/m J

A

Aan des Heeren kruis te denken

Aan Jezus denken is mij goed

Aanschouw ik ’t wonderbare kruis

d’ Aarde was in nacht verzonken

Ach, blijf met Uw genade

Ach, heeft mijns Heilands bloed gestroomd?

Al de weg leidt mij mijn Heiland (M.S.B.)

d’ Allerhoogste zij geprezen

Al mijn twijfel breng ik Jezus (M.S.B.)

Al stort de ganse wereld in

Al wat ik was – mijn zond’ en schuld (M.S.B.)

Al weet ik zelf de weg ook niet

Alle mensen moeten sterven

Als ’t bazuingeschal des Heeren

Als Christus de Heer’

Als de Heiland zal verschijnen (M.S.B.)

Als de nevel die het landschap

Als hier mijn arbeid en strijd zijn gedaan

Als hier op aarde mijn werk is gedaan

Als ik bij ’t kruishout peinzend sta, En ik daar (M.S.B.)

Als ik bij ’t kruishout peinzend sta, Waaraan Gods Zoon

Als ik des Heilands kruis aanschouw

Als ik Hem behore

Als ik het wond’re kruis aanschouw

Als mijn arbeid voleindigd en mijn strijd hier is voorbij

Als op ’s levenszee de stormwind om u loeit

Als vrede des hemels mijn harte verblijdt

Alzo heeft God de wereld lief (M.S.B.)

 

B

Behoud Uw werk, o Heer’! (M.S.B.)

Bergen in ’t Noorden, juicht!

Beveel gerust uw wegen

Bezingt de macht van God de Heer’

Bij ’t krieken van de dageraad

Bijna bewogen christen te zijn (M.S.B.)

Bijna bewogen, door ’t heilig Woord

Blijf bij mij Heer’! ’t wordt donker om mij heen (M.S.B.)

Blijf bij mij Heer’! Haast daalt de donk’re nacht

Blijf bij mij, Heer’! De duisternis daalt neer

Blijf bij mij, Heer’, want d’ avond is nabij

Blijf Hem maar trouw

Blijf met mij, Heer’, als ’t zonlicht niet meer straalt

Breng mij d’ aloude tijding (M.S.B.)

Bron der hoogste zaligheden

Brood uit de hemel, voor allen gebroken

Buig niet voor verzoeking

 

C-D

Christus, heilig Godslam

Christus, o Lam Godes

Christus, onze Heer’, verrees

Daal af, o Geest van heiliging

Daal op ons, o Heil’ge Geest

Daal Schepper, Heil’ge Geest, daal af

Daal, Heiland Jezus, neer tot mij

Daar is een land van louter vreugd

Daar is geen nacht bij U

Daar is zonschijn heden in mijn ziel

Daar onder ’t kruis van Jezus

Dag des oordeels, dag des Heeren

Dag des toorns, o dag des Heeren

Dankt, dankt nu allen God

De dag, door Uwe gunst ontvangen

De dag, o Heer’, gaat weer ten einde

De dageraad met rode glans

De Geest strijdt, o zondaar! (M.S.B.)

De haan, de bode van de dag

De Heer ’s mijn Herder

De Heer’ heeft Zich in banden

De Heer’ is God en niemand meer

De Heer’ kent al de Zijnen

De herders waakten in de nacht

De hoge God alleen zij eer

De kerk van alle tijden

De kerk van Jezus Christus

De koninkrijken dezer aard’

De Paarl van grote waard’ is mijn!

De vogel die de dag aankondt

De wereld lag  in de zond’ en de nacht(M.S.B.)

De zon met haar stralen

Des Konings vanen rukken voort

Die ouderwetse godsdienst

Dierb’re Heer’ Jezus

Dit is de dag die God ons schenkt

Dochter Sions, wees verheugd

Doe mij ’t verhaal van de Heiland

Door ’t geloof in de Heiland

Door een blik op het kruis is er leven en heil (M.S.B.)

Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer’

Dreigen u vaak stormen op de levenszee

 

E

Eén Naam is onze hope

Een roze, fris ontloken

Eén slechts is Koning

Eén teken doet ons triomferen

Een vaste burcht is onze God

Een vaste burg is onze God

Eens brachten er moeders haar kinderen tot Jezus (M.S.B.)

Eens breekt in mij het zilv’ren koord

Eens ver van God in zond’ en nacht

Eens was de hemel vervuld van Zijn glorie

Eens was ik een vreemd’ling van God en genâ

Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart

Eeuwig houdt Gods liefde stand

Eind’loos houdt Gods liefde stand!

Elk uur, elk ogenblik (M.S.B.)

Eng’len uit de Godspaleizen

Er is een Bron, gevuld met bloed

Er is een heuvel, ver van hier

Er is een land van rein genot

Er is een overheerlijk land

Er is naar ’t woord der vromen

Er komen stromen van zegen

Er vloeit een stroom van heilig bloed (M.S.B.)

Er was Een Die gewillig Zijn leven eens gaf

Ere zij aan God de Vader, ... God drieënig op de troon!

Ere zij aan God de Vader, de Drie-een’ge in Zijn troon

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

 

G

Ga mij niet voorbij, o Heiland! (M.S.B.)

Geef m’ een geloof, zo vast, zo sterk

Geeft ere de Heere

Geen rustpunt, Heiland, vindt ’t gemoed

Geen vriend als Jezus, zo trouw en teder!

Geest des Heeren, Geest der waarheid

Geest des Heeren, kom van boven!

Genâ van God, hoe loof ik U

Genade redde wonderlijk

Geprezen zij des Heilands Naam

Geprezen zij God op Zijn heilige troon

Gezalfde Heer’ en Koning

Gij Die eertijds ’t gesternte schiep

Gij dienaars van Hem Die alles regeert

Gij scheps’len van de grote God

Gij, Die eens neerkwaamt hier op aard’

Gij, Schepper, op Wiens woord

Ginds in een steeg, vol ellende en nood

God des hemels en der aarde

God in de hoog’ alleen zij eer

God is getrouw

God is mijn lied

God is tegenwoordig

God zij met u tot ons wederzien!

God zij steeds met u tot wederzien

God, eeuwig blijft Gij Die Gij zijt

God, enkel licht

God, o Vader, sta ons bij

God, onze Hulp’ in oude tijd

God, Uwe goedheid reikt zo ver

Gouden harpen ruisen

Groot en verheven

Groot is de Heer

Grote God, wij loven U

Guldene hemelstad

Guldene Sionstad

 

H

Haastig ijlt de tijd voorbij (M.S.B.)

Halleluja, ... De strijd volbracht

Halleluja, lof zij de Heer’

Hart en hart, in God verbonden

Hebt g’ een anker sterk Op des levens zee

Heer Jezus, ik wens te zijn rein en volmaakt (M.S.B.)

Heer Jezus, neem mijn handen

Heer, geef mij meer reinheid

Heer’ van ons leven

Heer’ van het stralend licht en ’t duister

Heer’ van ons leven, sterke God der krachten

Heer’! ik hoor van rijke zegen (M.S.B.)

Heer’, ga Uw gang!

Heer’, geef m’ een hart tot Uwe lof (M.S.B.)

Heer’, Gij hebt mij het leven

Heer’, wees mijn Gids

Heere Jezus, zie ons saâm

Heft hoog het heilig teken op

Heft op uw hoofden, poorten wijd

Heil’ge Bijbel, Woord mijns Gods

Heil’ge dag! De Heer’ verrees

Heil’ge Geest, daal tot ons neer

Heil’ge Geest, Gij zijt nabij! (M.S.B.)

Heiland, leid mij, dat ’k niet dool’

Heiland, wij zijn hier vergaârd

Heilig God, voor Wie slechts waarheid

Heilig, heilig, heilig! Heer’, God almachtig

Heilig, heilig, heilig, Heere God Almachtig

Hemelboden roepen luid

Het jaar gaat stil ten einde

Het licht ontwaakt

Heugelijke tijding

Hier zijn negen en negentig bij elkaar! (M.S.B.)

Hier, ver van ’t aards gewoel (M.S.B.)

Hij die rustig en stil

Hij leeft, Hij overwon de dood

Hij leidt mij voort, o zalig lot! (M.S.B.)

Hij overwint – dit staat voor eeuwig vast

Hij werd in ’t graf geleid

Hoe blinkt g’, o Morgenster, zo schoon

Hoe donker de weg ook (M.S.B.)

Hoe droevig en somber zijn d’ uren

Hoe heerlijk blinkt de Morgenster

Hoe helder straalt de Morgenster

Hoe schoon en zoet klinkt Jezus’ Naam

Hoe stond ik verbaasd van Gods liefde

Hoe teder klinkt Uw stem

Hoe zacht zien wij de vromen

Hoe zal ’t ons zijn

Hoe zal ik U ontvangen

Hoe zoet klinkt Jezus’ dierb’re Naam (M.S.B.)

Hoe zoet, Heer’ Jezus, klinkt Uw Naam

Hoe zou ik Hem verlaten

Hoor de stem van Jezus roepen (M.S.B.)

Hoor, ’t moet des Herders stemme zijn

Hoor, de eng’len zingen d’ eer

Hoort ’t blijde nieuws

Hoort der eng’len jubeltoon! (M.S.B.)

Hoort het troostwoord, gij, Gods kind’ren (M.S.B.)

Hoort, Jezus klaagt, de Heiland zucht (M.S.B.)

Hosianna, Davids Zoon

Houd Gij mijn handen beide Met kracht omvat

Houdt Christus Zijne kerk in stand

 

I

Ik ben een strijder van het kruis

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser

Ik breng zo graag de tijding (M.S.B.)

Ik buig mij voor Uw kribbe neer

Ik heb de vaste grond gevonden

Ik heb een Heiland, Die leeft om te bidden

Ik heb een Heiland, Hij pleit bij mijn Vader

Ik heb in U de bron gevonden

Ik heb U lief, mijn Heer’ en God

Ik hoord’ Uw liefdestem (M.S.B.)

Ik hoorde Jezus’ zachte stem: ‘Vermoeide, kom tot Mij’

Ik hoorde Jezus’ zachte stem: Kom, kom tot Mij en rust (M.S.B.)

Ik kniel aan Uwe kribbe neer

Ik leg mijn zond’ op Jezus (M.S.B.)

Ik vond een Vriend; Hij had mij lief

Ik weet dat mijn Verlosser leeft (M.S.B.)

Ik weet niet het uur dat mijn Heer’ verschijnt (M.S.B.)

Ik weet niet hoe dat Adams schuld

Ik weet niet waarom Gods genâ

Ik wil U minnen, Heer’, mijn Sterkte

Ik wil U minnen, mijne Sterkte

Ik wil zingen van mijn Heiland

Ik zal van mijn Heiland zingen (M.S.B.)

Ik zie een poort wijd openstaan (M.S.B.)

Immanuël! God is nabij

In angst en noden hulpeloos

In Christus is geen Oost en West

In de Rotskloof ben ’k geborgen (M.S.B.)

In het graf geborgen (M.S.B.)

In mijn hart daar zingt een melodie

In zond’ en duisternis leefde ik voorheen (M.S.B.)

Is uw leven voor and’ren ten zegen?

 

J

Ja, Christus is mijn Leven

Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd

Jezus Christus gaat voorbij (M.S.B.)

Jezus Christus heerst als Koning

Jezus Christus is de held

Jezus Christus rijst uit ’t graf

Jezus is mijn Toeverlaat

Jezus is ons Licht en Leven

Jezus komt weder! Reeds nadert de tijd

Jezus leeft, en wij met Hem

Jezus leeft, Hij overwint

Jezus leeft, ik leef met Hem

Jezus mint mij, zalig lot! (M.S.B.)

Jezus neemt de zondaars aan

Jezus! houd mij dicht bij ’t kruis (M.S.B.)

Jezus, Die mijn ziel bemint, ’s Levens stormen loeien (M.S.B.)

Jezus, Die mijn ziel bemint, Zie, ik vlucht in angst tot U

Jezus, ga ons voor

Jezus, help winnen

Jezus, Leven van mijn leven

Jezus, mijn Heiland

Jezus, Redder van mijn ziel

Jezus, Rustpunt van mijn hart

Jezus, Ster van hemels licht

Jezus, Uw Naam zij d’ hoogste eer

Jezus, Zielevriend in nood

Jezus’ zoete gedachtenis

Jucht, o verlosten, de Heer’

Juicht nu, gij hemelen

Juicht vrolijk nu, gij vromen

K t/m Z

 

K-L

Keer huiswaarts, keer weer! (M.S.B.)

Kind’ren Gods, de dag gaat lichten

Kloppend, kloppend! Wie is daar? (M.S.B.)

Kom tot uw Heiland, toef langer niet (M.S.B.)

Kom, Gij Heilfontein van zegen (M.S.B.)

Kom, Heil’ge Geest! Kom, Heer’! (M.S.B.)

Kom, o Bron van ied’re zegen

Kom, o zondaar, met uw leed! (M.S.B.)

Komt allen te zaâm in de geest naar ’t Kindje henen

Komt allen te zamen, Komt, verheugd van harte

Komt en laat ons Christus eren

Komt, gij zondaars, arm, ellendig (M.S.B.)

Komt, laat ons deze dag

Komt, laat ons samen nederknielen

Komt, laat ons voortgaan, kind’ren

Komt, ontwaakt, zo roept de wachter

Komt, prijst nu Abra’ms God! (M.S.B.)

Komt, wilt nu prijzen

Kroon Hem met gouden kroon

Laat af van strijden, geef u over

Laat het kruis mijn ziel bedekken

Lam Gods, Dat men onschuldig

Lam Gods, Dat zo onschuldig

Leer mij Uw weg, o Heer’

Leer mij, o Heer‘, Uw lijden recht betrachten

Leid ons, trouwe God en Vader

Leid, vriend’lijk Licht, door ’t duister dat m’ omgeeft

Leid, vriend’lijk Licht, in ’t midden van de nacht

Leid, vriend’lijk Licht, mij als een trouwe wacht

Lief’lijk reine ogenblikken

Liefde boven elke liefde, Vreugd’ des hemels

Liefde boven elke liefde, Vreugde Gods

Liefde was het, onuitputt’lijk

Lieve Jezus! zie ons zaâm

Lof zij de Heer’

Loof, loof, mijn ziel, de Heere

Loof, mijn ziel, de Hemelkoning

Looft, hoge heem’len, uwe God

 

M-N

Mannen broeders! Ziet het teken (M.S.B.)

Meer heiligheid geef mij (M.S.B.)

Meer heiligheid schenk mij

Meester, de stormwind zweept woedend

Meester, hoe kunt Gij zo slapen!

Men roept van Groenlands kusten

Met de tranen in haar ogen

Met een eeuw’ge liefdeband

Met mijne God, mijn hoop, mijn lust

Midden in het leven

Mij is erbarming wedervaren, Door Zijn genâ

Mij is erbarming wedervaren, Erbarming duizendmaal (M.S.B.)

Mijn God, ik weet wel dát ’k zal sterven

Mijn Herder is de Heere

Mijn Jezus, als aan U ik denk

Mijn Jezus, ik min U, ... Elk zondig vermaak (M.S.B.)

Mijn Jezus, ik min U, ik weet: Gij zijt mijn

Mijn leven gaf ’k voor u

Mijn leven gaf Ik vrij (M.S.B.)

Mijn Levensvorst, door God op aard’ gezonden

Mijn lied zal zijn van Jezus! (M.S.B.)

Mijn liefste Jezus, wat hebt Gij misdreven?

Mijn Vader is rijk in huizen en land

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis

Mijn ziel is gelukkig in Jezus

Moge Gods almachtig woord

Morgenglans der eeuwigheid

Nader tot U, o Heer’, ... Drukt mij de zorg terneer

Nader tot U, o Heer’, ... Drukt mij soms kommer neer

Nader, mijn God, bij U! U naderbij

Nader, mijn God, bij U, Zij steeds mijn beê

Nader, nog nader, Heer’, dicht aan Uw zij

Nader, nog nader, U meer nabij

Natuur verrijst ten leven weer

Neem de Naam van Jezus mede, Kind van droefheid (M.S.B.)

Neem de Naam van Jezus mede, Kind van kommer

Neem de wereld, geef mij Jezus

Neem mij gevangen, Heer’

Neem mijn leven, ... Neem mijn uren, maak ze nu

Neem mijn leven, laat het Heer’, ... Maak mijn uren

Neem mijn leven, laat het, Heer’, ... Neem mijn handen (M.S.B.)

Neem, Heer’, mijn beide handen

Niet ik, maar Christus zij geëerd, geprezen

Niet mijn’, Uw weg, o Heer’ (M.S.B.)

Niet wat mijn hand ooit deed (M.S.B.)

Niet zo treurig, o mijn ziel

Niets te doen, ’t zij groot of klein (M.S.B.)

Noem d’ overtreding mij die Gij begaan hebt

Nog is er plaats (M.S.B.)

Nog niet, mijn kind (M.S.B.)

Nu sta ik bij Uw kribbe, Heer’

Nu zijt wellekome

 

O

O allerhoogste Majesteit

O blijde dag, o zaal’ge stond

O blijde dag, toen ik de Heer’

O Christus, doe Uw vuur ontbranden

O Christus, laat ons niet alleen

O dochter Sions, hef uit ’t stof

O dood, waar is uw prikkel nu

O eeuw’ge Vader, Die met macht

O eeuw’ge Vader, sterk in macht

O gedachtenisse van des Heilands dood

O Gij Die waarheid zijt

O God van hemel, zee en aard’

O God, als oog en oor ’t aanbidd’lijk wonder

O God, Die droeg ons voorgeslacht

O goedheid Gods, nooit recht geprezen!

O Heere Jezus, als ik U moest derven

O Heiland, open wijd de poort

O Heiland, trouwe Heer’

O hoofd vol bloed en wonden

O hoofd, bedekt met wonden

O hoofd, om ’s werelds zonden

O hoogt’ en diepte, looft nu God

O Jezus, mijn vreugd

O Jezusnaam, geen sterv’ling heeft

O Kindeke klein, o Kindeke teer

O kom, o kom, Immanuël

O Lam van God, gehoond, bespot

O Liefde, Die mij niet laat gaan

O machtig’ Evangeliewoorden

O Rechter, kom! De wereld wacht

O rustdag, vol van vrede

O Vader in het hemelrijk

O Vader, buig U diep terneer

O wereld, zie uw Leven

O zalige dag, o heerlijke stond

O, Bethlehem, hoe blinkt g’ in eer

O, dag van heil! o, dag van vreugd! (M.S.B.)

O, dat mijn wandel nader zij (M.S.B.)

O, de bitt’re smart en schande (M.S.B.)

O, denk aan dat Huis ver van hier (M.S.B.)

O, Gij trouwe, dierb’re Heiland (M.S.B.)

O, had ’k een hart, volkomen rein

O, had ik duizend tongen, ’k zong

O, had ik duizend tongen meer (M.S.B.)

O, wat schaam ik mij met smarte

O, wat smart en bitt’re wroeging!

Onder het kruis, aan des Heilands voet

Ontsluit, o Heer’, ontvlam ons hart

Ontsluit, o Heer’, voor U ons hart

Ontwaak, gij Geest der oude helden

Ontwaak, mijn hart, nu is het dag

Onze Heiland is verrezen

Onze Vader

Onzeker is mijn aards bestaan

Op bergen en in dalen

Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Op, op, die ’t rijk bewonen

Op, waakt op! zo klinkt het luide

Overwinnaar, fel ten strijde

 

P-U

Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning

Prijs, mijn ziel, der heem’len Koning

Prijst de Heer’! Aanbidt Hem, heem’len!

Reeds zijn negen en negentig veilig thuis

Rijd als Heerser door de velden

Rijk van God

Rijst op, gij deelgenoten

Rijst op, rijst op voor Jezus (M.S.B.)

Rots der eeuwen, ... Laat mij schuilen aan Uw hart

Rots der eeuwen, ... Vaste grond voor ’t wank’lend hart

Rots der eeuwen, ... Vloeiend daar als ’s levens vloed (M.S.B.)

Rots der eeuwen, berg ook mij

Schaart u om de Goede Herder

Schoon, lieflijk uur van stil gebed

Schoonste der sterren en Lichtglans in ’t duister

Schoonste Heer’ Jezus

Spreek mij van Jezus, mijn Heiland (M.S.B.)

Sta op voor ’t geen gij plicht weet

Staande, stil, door smart bewogen

Staat op, staat op voor Jezus

Steeds geslingerd en bewogen

Stil was de tempelhof

Stille nacht, heil’ge nacht!

Strijdt t’ allen tijd de goede strijd!

Toen moeders haar kind’ren eens brachten tot de Heiland

Tot Jezus kwam Nikodemus bij nacht

Twijf’ling, zwijg, zwijg, bange smarte

U behoort mijn leven, Heer’

U Die ons steeds ten Vader zijt

U heb ik innig lief, o Heer’

U heb ik lief, U roep ik aan

U is de glorie, Christus, onze Heer’

U zij altijd

U zij de glorie, Opgestane Heer’

U, verborgen Christus, bid ’k eerbiedig aan

Uit diepe nood

Uit hoge hemel kom ik aan

Uw schepping, Heer’, is Godd’lijk schoon

 

V-W

Vader! zegen mij, Uw kind (M.S.B.)

Vaste Rots ..., Laat mij, Heer’, dan in mijn smart

Vaste Rots van mijn behoud, Als de zonde mij benauwt

Vat, Heiland, bei’ mijn handen

Veilig in Jezus’ armen (M.S.B.)

Verlosser, Redder, Heer

Verschenen is de zaal’ge dag

Volken, verheft uw stem

Volle verzeek’ring, Jezus is mijn!

Volzaal’ge uren van gebed

Volzalig’ ure van gebed, Die mij van zorg ... (M.S.B.)

Voor al Uw heil’gen in d’ eeuw’ge rust

Voor alle heil’gen, rustend na hun werk

Voor altijd met de Heer’!

Voor eeuwig met de Heer’! (M.S.B.)

Voor U zal mijne liefde zijn

Voorwaarts, christenstrijders

Voorwaarts, Heilssoldaten!

Vreugde, vreugde, louter vreugde

Vrij van de wet, o vreugdevol leven! (M.S.B.)

Waak op, gij Geest der eerste boden

Waak op, Gij Geest der oude helden

Waakt, ontwaakt, de dag gaat gloren

Waarlijk, Gods rijk

Waarom zou ’k bekommerd wezen

Waarom zou mij kommer drukken?

Wacht gij op de volle zegen

Wachter, wijkt nog niet de nacht

Wanneer het kruis van Jezus mij

Wanneer redt Gij de volken

Wat een wond’re verand’ring is in mij gewrocht

Wat gaf rust mij in het hart?

Wat God doet, dat is welgedaan

Wat God wil, dat geschied’ altijd

Wat maakt mij rein en heilig? (M.S.B.)

Wat mijn God wil, geschied’ altijd

Wees getrouw tot in de dood

Wees stil tot God

Welk een omkeer heeft God in mijn leven gewrocht

Welk een Vriend is onze Jezus

Welzalig ’t huis, o Heiland onzer zielen

Welzalig ’t huis, waar Jezus heerst

Wend U tot ons, barmhartig Heer’

Werk, want de nacht komt dalen (M.S.B.)

Werk, want de nacht zal komen (C.S.A.v.S)

Werpt nu de lijn uit; ’t gevaar is zo groot

Wie kiest als zijn Koning

Wie maar de goede God laat zorgen

Wie zijn het die aan ’s levens stromen staan? (M.S.B.)

Wij bidden U, o Heil’ge Geest

Wij denken aan het voorgeslacht

Wij loven U, o God! Wij prijzen Uwe Naam

Wij prijzen U, God, voor de komst van Uw Zoon (M.S.B.)

Wij staan hier vreemd

Wij staan thans in de laatste strijd

Wil aan Uw hand mij leiden

Wil mij nog eens vertellen

Wil, o Geest, mijn Trooster zijn

Wilt gij van zond’ en schuld zijn verlost?

 

Z

Zaaiend het zaad in de morgenstond (M.S.B.)

Zaaiend in de morgen

Zacht en heilig, schitt’rend licht

Zachtkens en teder roept Jezus de Zijnen

Zie voor Pilatus uw Heiland staan

Zie, Ik kom spoedig, roept Gods Zoon

Zie, negen en negentig keerden weer

Zie, o Jezus! ons bijeen

Zie, o Jezus, ons hier saam

Ziet, Hij komt op ’s hemels wolken (M.S.B.)

Zijn liefde zocht mij teder

Zijn uw zonden als scharlaken

Zijn uw zonden als scharlaken, ... ’k Wil u een nieuw schepsel maken

Zingt nu de lof van Davids Zoon (M.S.B.)

Zingt, gij afgelegen landen

Zo vaart daar op des Vaders Zoon

Zoals gij zijt – en niet gepleit (M.S.B.)

Zoals ik ben, ’k pleit anders niet (M.S.B.)

Zoals ik ben, kom ’k onbereid

Zon van mijn ziel, zijt Gij nabij

Zou ik God niet eeuwig zingen

Zou ik mijne God niet zingen?

Zouden wij ook eenmaal komen

Zullen w’ eenmaal, eenmaal komen (M.S.B.)

Zullen wij ook eenmaal komen