top of page

 

Lied- en gedichtenbundels

Zie voor een min of meer complete bibliografie

van Nederlandse stichtelijke gereformeerde poëziebundels uit de periode 1566-1798

Een schatkamer van gereformeerde poëzie, door dhr. A. Ros.

Hieronder staan gedigitaliseerde versies van een deel van de door hem genoemde bundels,

en ook nog enkele die hij niet noemt.

Ook zijn er een aantal Engelstalige bundels te downloaden.

Wanneer op de titelpagina van een druk ‘vermeerderd’ staat,

wil dit niet zeggen dat de vermeerdering in die druk voor het eerst werd doorgevoerd,

want een eerdere druk heeft soms precies dezelfde vermeerdering en vermelding op het titelblad.

N.B.

Bij sommige bundels staat een link naar de overzichtelijke en doorzoekbare tekst

op de site van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl).

Wanneer u op de dbnl-site op de naam van een auteur klikt,

komt een pagina met alle werken (over en) van de betreffende persoon die op de site staan.

Als u de extensie van Adobe Acrobat Reader gebruikt

(voor Google: rechtsboven op de drie verticale puntjes klikken > Meer hulpprogramma’s > Extensies),

kunt u de bestanden direct bekijken zonder te downloaden.

In sommige bestanden kunt u de tekst doorzoeken.

Voor de zoekfunctie op internet (deze werkt voor alle webpagina’s op sites en ook voor de Adobe-extensie): druk op de F3-toets.

Nadat u een document gedownload en geopend hebt in uw eigen Adobe Acrobat Reader,

komt de zoekfunctie als volgt tevoorschijn: > Bewerken > Werkbalk Zoeken tonen. 

Vaak is het ’t beste slechts op één of twee woorden te zoeken, omdat het oude tekst is.

Woorden staan nogal eens in oude spelling, of er staat bijvoorbeeld een streep tussen. 

Anker 1

Nederlands

Abrahamsen, Isaac (1663-1714), ziekentrooster in Vlissingen

Zions halelujah! Uytgegalmt in III. deelen, vijfde druk, Middelburg 1731, opgedragen aan aan alle zang-lievende Zioniten, maar bijzonder aan des Heeren lievelingen’

Alphen, Mr. Hieronymus van (1746-1803)

Hondert geestelyke liederen, eerste druk, Leeuwarden 1744

Hondert geestelyke liederen, vermeerderd tweede druk, Amsterdam 1748

Proeve van stichtelijke mengelpoëzie (eerste ontwerp), 1771 (samen met Mr. Pieter Leonard van de Kasteele)

Proeve van stichtelijke mengelpoëzie. Derde stukje, eerste druk, 1782 (samen met Mr. P.L. van de Kasteele)

Proeve van stichtelijke mengelpoëzie. Tweede stukje, tweede druk, 1776 (samen met Mr. P.L. van de Kasteele)

Proeve van liederen en gezangen, tweede druk, 1802

Dichtwerken, deel 1, eerste druk, 1838 (met Proeve van stichtelijke mengelpoëzie, de drie stukjes compleet)

Dichtwerken, deel 2, eerste druk, 1838

Dichtwerken, deel 3, eerste druk, 1839

Dichtwerken, deel 1, tweede druk, 1857

Link naar dbnl

Baren(t)sonius/Baren(t)zonius/Barentsen/Barendsen, Nicolaus/Nicolaas (1609-1682), met meer liederen van o.a.  Hermanus Witsius, Guilelmus Saldenus en Simon Simonides

Den swacken adem-tocht, van een aemechtige ziele in hare geestelike flaute in Johannes Kloeck, Aanhangsel of Edesche verlustingen, vijfde druk 1717 (eerste druk 1684)

Boddaert, Pieter (1694-1760)

Samenspraak over het houden van Nieuwejaarsavond enz., eerste druk, Middelburg 1742

Stichtelijke gedichten, deel 1-3, gezamenlijke eerste druk, Middelburg 1741 (eerste druk resp. 1726, 1731 en 1738)

Vervolg der Stichtelijke gedichten, deel 4, eerste druk, Middelburg 1752

Nagelaten Mengeldichten (en levensbeschrijving), eerste druk, Middelburg 1761

Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)

Geestelijke gezangen en liederen, in het Nederduitsch vertaald, eerste druk, 1776, Lutherse uitgave van zijn Geistliche Oden und Lieder (op muziek gezet door J.S. Bachs zoon Carl Philipp Emanuel Bach) 1757-1758

Groenewegen​, Jacob (1707-1780) en Johannes (1709-1764)

De lofzangen Israëls, deel 1 (zonder aanhangsel), eerste druk, 1752

Link naar dbnl

De lofzangen Israëls, deel 1+aanhangsel en deel 2+ aanhangsel, zevende druk, 1777

De lofzangen Israëls, deel 1+aanhangsel en deel 2+aanhangsel (en drie extra liederen*), dertiende druk, 1860

*‘Uit de diepten der bezwaren’, ‘Wanneer die blijde dag genaakt’ en ‘Komt Jehova's lievelingen’. Ze staan op diverse plaatsen in diverse drukken: aan het eind van deel 2, of aan het eind van het derde vervolg of aanhangsel.

In een tiende druk (blijkbaar zijn er verschillende ‘series’ drukken!) uit 1885 staat onder ‘Komt Jehova's lievelingen’ het jaartal 1794, dus dat kan niet door de Groenewegens gedicht zijn.

Houten, Frederik van (1662-1711)
Geestelyke gezangen en gedigten, vermeerderd, derde druk, Amsterdam 1733, (eerste druk, Amsterdam 1712)
Geestelijke Gezangen, opgezongen door F. van Houten en andere godvrugtige Zangers, eerste druk, Amsterdam 1715*

Kasteele, Mr. Pieter Leonard van de (1748-1810) 

Proeve van stichtelijke mengelpoëzie, eerste druk, 1771 (samen met Mr. Hieronymus van Alphen)

Dichtwerken, deel 1, eerste druk, 1844

Kate, Jan Jakob Lodewijk ten (1819-1889)

Bijbelpoëzie (uit Dichtwerken, deel 5, 1864) 

Kloeck/Kloek/Cloeck, Johannes († 1714)

Eedische verlustigingen, of geestelijke gezangen en lof-sangen, met een aanhangsel, zesde druk, z.j. (eerste druk resp. 1677 en 1684)

Koning, Pieter de

Sions lusthof, deel 1 en 2, eerste druk, 1727

Vermeerderde en verbeterde Zions lust-hof: of Geestelyke gezangen, derde druk, 1761 (eerste druk, 1746)

Ledeboer, Lambertus Gerardus Cornelis (1808-1863)

Geestelijke lofzangen voor kinderen van de gereformeerde belijdenis, vierde druk, 1878 (eerste druk, 1843)

Sions lofzangen in benauwde tijden, eerste druk, 1844*

Leeuwaarden, Nicolaas Simons van (1648-1730)

Des godsdienstige christens zielsverlustiging, eerste druk, 1719

Des godsdienstige christens zielsverlustiging, vermeerderd met nog enige gezangen, derde druk, 1730

Des godsdienstige christens zielsverlustiging, vermeerderd met veertien zangen, vierde druk, 1750

Lodenstein, Jodocus van (1620-1677)

Uitspanningen, met een aanhangsel, achtste druk, Amsterdam 1721 (eerste druk, Utrecht 1676)

Link naar dbnl

Uitspanningen uitgespannen, eerste druk, Rotterdam 1686

 

Loo, Adriaan van (samensteller)

Geestelijke gezangen, deel 1 en 2, ca. 1714 (eerste druk, 1706)

Link naar dbnl

Geestelijke gezangen, deel 1 en 2, 1732

Luyken, Jan (1649-1712), doopsgezind, reformateur, böhmistisch

De zedelyke en stichtelyke gezangen, eerste druk, 1709

Vonken der liefde Jezu, eerste druk, 1687

Vonken der liefde Jezu, vijfde druk, 1717

Maatjes, Jan Hendrik (1815-1870)

Kinderversjes, eerste druk, ca. 1855*

Manné, Johannes Hermanus (1679-1732), Luthers predikant te Haarlem

Eenige stigtelyke en zielroerende Lutherse kerk-gezangen, uit het Hoogduits vertaald, eerste druk, 1718

Uitgekipte stichtelijke en zielroerende Huis- en Kerkgezangen, eerste druk, 1738*

Marnix van Sint Aldegonde, Philips van (1538-1598)

Het boeck der Psalmen Davids, eerste druk, 1580

Morilyon, Pieter, e.a. (1704-1783)

Enige stichtelijke gedichten, eerste druk, z.j.

Myseras, Lambertus/Lambrecht (1676-1740)
Eenige gedigten tot opwekking van ’s Heeren volk, eerste druk, Middelburg z.j. (ca. 1730)

Outrein, Johannes d’ (1662-1722)
Korte uitbreiding van het Hoogelied van Salomo, Leeuwarden 1682

Overstraten, Adrianus van
Geestelyke gezangen en gedigten, eerste druk, Rotterdam 1738

Passius, ​Jacobus de

Verzameling van geestelyke Gezangen met Muzyk, z.j. (eerste druk, 1772)

Revius, Jacobus (1586-1658)

Over-Ysselsche sangen en dichten, eerste druk, 1630

Over-Ysselsche sangen en dichten, tweede druk, 1634

Over-Ysselsche sangen en dichten, editie W.A.P. Smit, 1930/1935

Ridderus, Franciscus (1620-1683)
Dagelijkxsche huys-catechisatie ... met ... gesangen, eerste druk, Rotterdam 1659

Roels, Gelein Gillis (1707-1749)

De zucht der oprechten, vermeerderd, tweede druk, 1738 (eerste druk, 1730)

De zucht der oprechten, vermeerderd, derde druk, 1756

Ruë, Pieter de la (1695-1770)
Drelincourts christelyke klinkdigten in Nederduitsch rym, Middelburg 1727
De christelyke geloofsbelydenis en Het Gebed des Heeren, Middelburg 1729
Stigtelyke gedigten, Leiden 1731
Bybelstoffen, Middelburg 1732

Schortinghuis, Wilhelmus (1700-1750)

Bevindelike gesangen, vertonende een uitverkoren sondaar, tweede druk, 1737 (eerste druk, 1733)

Bevindelike gesangen, vertonende een uitverkoren sondaar, derde druk, 1745

Bevindelike gesangen, vertonende een uitverkoren sondaar, vijfde druk, 1754

Geestelike gesangen tot ontdekkinge, overtuiginge, bestieringe, en opwekkinge, tweede druk, 1734 (eerste druk, 1726)

Geestelike gesangen tot ontdekkinge, overtuiginge, bestieringe, en opwekkinge, derde druk, 1740

Schutte, Rutger (1708-1784)

Stichtelijke gezangen, deel 1, eerste druk, 1762

Stichtelijke gezangen, deel 2, eerste druk, 1764

Stichtelijke gezangen, deel 3, eerste druk, 1765

Stichtelijke gezangen, deel 4, eerste druk, 1787

Stichtelijke gezangen, deel 1-3, tweede druk, 1794

Zangwijzen van stichtelijke gezangen, deel 1-4, 1762

Simonides, Simon (1629-1675)
Proefken van hemel-stoffen bestaande in geestelycke gesangen, eerste druk, Rotterdam 1659

Sluiter, Johannes (1664-1742), zoon van Willem Sluiter (1627-1673), vermoedelijke samensteller, later steeds gewijzigd

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, eerste druk, wed. van A. Kurtenius, Deventer 1712

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, tweede druk, Pieter en Hendrik Stuyfsant, Steenwijk 1718

Link naar dbnl

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, vierde druk, Bern. de Vries, Deventer 1721

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, deel 1 en 2, zevende druk, L. Groenewout, Groningen 1731

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, deel 1 en 2, zevende druk, Jurjen Spandaw, Groningen 1733

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, vermeerderd, zevende druk, Jurjen Spandaw, Groningen, 1738

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een derde aanhangsel door R.S., dertiende druk, J.H. de Lange, Deventer 1792

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, F.G.L. Holst, Amsterdam 1851

Voor een lijst met ruim 50 verschillende drukken van Een (nieuw) bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, zie hier.

Sluiter, Willem/Wilhelmus († 1776, kleinzoon van onderstaande W. Sluiter), samensteller

Schakel van gezangen, van allerlei dichters, met aanhangsel van zijn grootvader, eerste druk, Zwolle 1733

Sluiter, Willem/Wilhelmus (1627-1673) 

Buiten- eensaem huis- somer- en winter-leven, vierde druk 1708 (eerste druk, 1668), samenvoeging van Buiten-leven en Eenzaam huis- en winter-leven, en de bloemlezing van ‘43 bygevoegde Gezangen’ sinds 1887, die in de latere drukken - sinds 1698 - steeds onder de titel Somer- en winter-leven voorkomt

Christelicke doodtsbetrachting, 1687 (eerste druk, 1667)

Eenzaam buitenleven, en Vreugde- en liefdezangen, 1728 (eerste druk resp. 1668 en 1671)

Eibergsche sang-lust, of, geestelijke liedekens, tweede druk 1680 (eerste druk, 1670)

Gezangen van heilige en godvruchtige stof, eerste druk, 1687

Link naar dbnl

Jeremia’s Klaeg-liederen, 1687 (eerste druk, 1673)

Jeremia’s Klaeg-liederen, vermeerderd met een Uitbreiding over het Gebed des Heeren enz., vierde druk, 1701

Lof der Heilige Maagt Maria, en De triumpherende Christus, 1681 (eerste druk resp. 1669 en 1663)

Psalmen, lofzangen en geestelijke liedekens, eerste druk, 1661

Link naar dbnl

Psalmen, lofzangen en geestelijke liedekens, vermeerderd met het Hooge-lied Salomons, 1717

Vreugde- en liefdezangen, met het toegevoegde gedicht ‘Op de Mis-geloovige Misse’, 1713 (eerste druk, 1671)

Sorgen, Philippus van († 1677), e.a.

Dichtkundige zielezangen, deel 1, 1681 (eerste druk, 1677, tweede druk, 1679)

Link naar dbnl

Dichtkundige zielezangen, deel 2, 1688 (eerste druk, 1677, tweede druk, 1679)

Link naar dbnl

Dichtkundige zielezangen, deel 1 en 2, derde druk, 1696

Dichtkundige zielezangen, deel 1 en 2, ca. 1720 (link naar dbnl)

Stapel, Nicolaes of Klaes/Claes († 1686), doopsgezind, collegiant

Het lust-hof der zielen, eerste druk, 1681

Swaef, Johannes de (geb. 1594)

De Claech-lieden des propheten Jeremiae, eerste druk, Middelburg 1618*
Eben-ezer, dat is helpen-steen, eerste druk, Middelburg 1622

Swanke, Willem (1675-1733)

Stichtelyke rymoeffeningen, eerste druk, Middelburg 1728-1729

Nagelatene gedichten, eerste druk, Middelburg 1734

Sweerts/Zweerts, Hieronymus
Innerlycke ziel-tochten ... stichtelyke zede-zangen, vierde druk, 1722 (eerste druk, 1673)
Alle de gedichten, eerste druk, 1697

 

Tuinman, Carolus (1659-1728) 

Beginzel van Hemelwerk bestaande in mengelzangen, eerste druk, 1720

Liederen Zions, eerste druk, 1718

Geestelijke liederen en gedichten, eerste druk, 1725

Mengel-stoffe van veelerlei stichtelijke gezangen, tweede druk, 1709 (eerste druk 1699)

Link naar dbnl

Nederduitsche poëzie, eerste druk 1728*

Nieuwe mengel-stoffe van veelerley stichtelyke gezangen, eerste druk, 1714

Rymlust: behelzende het ongerymde pausdom, eerste druk, 1729

Zedenzangen over ... Nederlandsche spreekwoorden, eerste druk, 1720

Ziels-verlustiging, uitgegalmd in een uitgeleze mengelstoffe, eerste druk, 1716

Uilenbroek, Hendrik (tweede helft 17e eeuw)

Christelyke gezangen, deel 1, vermeerderd, achtste druk, Amsterdam 1671

Christelyke gezangen, vermeerderd, negende druk, Amsterdam 1704

Christelyke gezangen, deel 1, tiende druk, 1676

Christelyke gezangen, deel 1 en 2, vermeerderd, elfde druk, Amsterdam, 1679

Christelyke gezangen, deel 1 en 2, vermeerderd, twaalfde druk, Amsterdam, 1685

Christelyke gezangen, deel 2, eerste druk, Amsterdam 1685

Christelyke gezangen, deel 1 en 2, dertiende druk, Amsterdam 1713

Christelyke gezangen, vermeerderd, twaalfde druk, Amsterdam 1727

Valerius, Adriaan († 1625)

Neder-landtsche gedenck-clanck, eerste druk, 1626

Verschuir, Johannes (1680-1737)

Honig-raatje van gesangen, tot verquickinge van Zions truirige, eerste druk, 1726

Honig-raatje van gesangen, tot verquickinge van Zions truirige, vermeerderd, derde druk, 1751

Vin, Adriaan de, schoolmeester en voorzanger te Sint-Laurens op het eiland Walcheren

Het boek Job op dicht- en zangwijs, oude en nieuwe voysen, / Het boek Jobs in rijm gestelt, eerste druk,

Simon Clement, Middelburg 1714

Den gezalvden christen, vermeerderd met een tweede deel, Den Zeeuwschen akker, en een aanhangsel, tweede druk,

Jacobus Pauwelssen, Middelburg 1737

Voet, Johannes Eusebius (1706-1778)

Stichtelyke gedichten en gezangen, eerste druk, 1744

Stichtelyke gedichten en gezangen, tweede druk, 1746

Vogellius, Hieronymus (ca. 1579-1654)

Grondelijcke ende bescheydelijcke antwoorde, eerste druk, Enkhuizen 1614

Het Hooge Liedt Salomons, eerste druk, Amsterdam 1625

Ernstighe klaghte over ... hedendaeghsche hayr-draghten, eerste druk, Enkhuizen 1645*

Willemsen, Jacob (1644-1712)

Gezangen vande gangen Gods in Zijn heiligdom, eerste druk, 1683, Oude Testament

Tweede deel der Gezangen van de gangen Gods in Zijn heiligdom, eerste druk, 1708, Nieuwe Testament

Sions zielsbanketten, met een aanhangsel van Mengeldichten, 1757 (eerste druk, 1713)

Winckelman, ​Jacoba Petronella (1696-1761)

Stichtelijke gedichten, eerste druk, 1763

Stichtelijke gedichten, tweede druk, 1769

Bondel van stichtelijke mengeldichten, eerste druk, 1764

Wits, Claes Jacobsz. (1595-1669)

Stichtelijcke bedenkinge, Onledige ledigheyt, Stichtelijcke tijt-kortinge, vermeerderd, 1649

Stichtelijcke bedenkinge, Onledige ledigheyt, Stichtelijcke tijt-kortinge, vermeerderd, negende druk, 1694

Witsius, Hermanus (1636-1708)

Ziel-zugt van een verlegen christen, Delft z.j. (eerste druk, Delft 1673) – met Saldenus, Guiljelmus​ (1627-1694)
Uytbreyding over het vyfde hoofdstuk van Salomons Hooglied, eerste druk, Delft 1723*

Wolf, Anthony de (?-?)

Roem van vrije genade, met een aanhangsel, vijfde druk, 1807 (eerste druk, 1772)

Onbekende samenstellers

Een suverlyc boecxken, facsimilie van eerste druk, Antwerpen 1508 (bevat twee Marialiederen en een heiligenlied; de drukker Adriaen van Berghen werd in 1542 om het uitgeven van ketterse boeken onthoofd in Den Haag)

Devoot ende profitelyck boecxken, eerste druk, Antwerpen 1539  (link naar dbnl), antiketters liedboek

Een hantboecxken inhoudende den heelen Psalter des H. propheete Dauid, 1565 (door Hans de Braeker?)

Link naar dbnl

Uytgelese geestelyke gezangen, z.j.

Verzameling van geestelyke gezangen, deels uit het Hoogduits vertaald, o.a. van F.A. Lampe, eerste druk, 1733

Verzameling van geestelyke gezangen, vertonende den vorst des levens, eerste druk, 1753

Zielen-weide der godvruchtige, meest uit het Hoogduits vertaald, eerste druk, 1741

Zielsverlustiging: Bestaande in verscheyde geestelyke liederen, tweede druk, 1681

Zielsverlustiging: Bestaande in verscheyde geestelyke liederen, deel 1-3, zesde druk, 1738

Andere talen

Countess of Huntingdon's Connexion

Hymn-book, ca. 1810

Elliot, Charlotte, e.a. (1789-1871)

The Invalid's Hymn-book, eerste druk, 1834

The Invalid's Hymn-book, zesde druk, 1854

Gadsby, John, informatie over liedschrijvers

Memoirs of Hymn-writers and Compilers, 1810

Gadsby, William (1773–1844) 

Hymns, eerste druk, 1838

Hart, Joseph (1712-1768)

Hymns, zesde druk, 1769

Malan, ​Henri Abraham César (1787-1864)

Soixante Chants et Chansons Pieuses, eerste druk, 1837 (liederen voor school met 1-stemmige muziek)

Chants et Chansons Pieuses, tweede druk, 1840 (tekst liederen)

Musique des Chants et Chansons Pieuses, tweede druk, 1840 (4-stemmige muziek)

Les Premiers Chants, vierde druk, 1853 (liederen voor gezin en school met 1-stemmige muziek)

Chants de Sion, zesde druk, 1855 (tekst liederen)

Musique des Chants de Sion, eerste druk, 1834 (4-stemmige muziek)

Musique des Chants de Sion, vijfde druk, 1843 (4-stemmige muziek)

Newton, John (1725-1807) en William Cowper (1731-1800)

Olney Hymns, 1797

Steele, Anne (1717-1778)

Poems on Subjects Chiefly Devotional, deel 1, 1780

Poems on Subjects Chiefly Devotional, deel 2, 1780 (met berijmde Psalmen)

Miscellaneous Pieces, in Verse and Prose, deel 3, 1780

Watts, Isaac (1674-1748)

Psalms and Hymns, 1806

bottom of page