top of page
Anker 1


John Page Hopps (1834-1911)
 

‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt, ... Uw Koninkrijk kome’ (Matth. 6:9,10)

‘En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid’ (Openb. 11:15)

‘En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid en de kracht en het Koninkrijk geworden onzes Gods, en de macht van Zijn Christus’ (Openb. 12:10)

Father, let Thy kingdom come

1. Father, let Thy kingdom come,

Let it come with living power!

Speak at length the final word,

Usher in the triumph hour.

 

2. As it came in days of old,

In the deepest hearts of men,

When Thy martyrs died for Thee,

Let it come, O God, again!

 

3. Tyrant thrones and idol shrines,

Let them from their place be hurled;

Enter on Thy better reign,

Wear the crown of this poor world.

 

4. Oh, what long, sad years have gone,

Since Thy church was taught this prayer!

Oh, what eyes have watched and wept

For the dawning everywhere!

 

5. Break, triumphant day of God!

Break at last our hearts to cheer;

Throbbing souls and holy songs

Wait to hail Thy dawning here.

 

6. Empires, temples, scepters, thrones –

May they all for God be won;

And, in every human heart,

Father, let Thy kingdom come!

1. Vader, Uw Koninkrijk kome,

Laat het komen met levende kracht!

Spreek uiteindelijk het laatste woord,

Luid de ure van zegepraal in.

 

2. Zoals Uw Koninkrijk kwam in de dagen vanouds,

In de diepste harten van mensen,

Toen Uw martelaars voor U stierven,

Laat het zo opnieuw komen, o God!

 

3. Tirannieke tronen en afgodische schrijnen [1]

Laat ze uit hun plaats geslingerd worden:

Vang Gij met Uw betere heerschappij aan,
Draag de kroon van Uw eigen wereld.

 

4. O, hoeveel lange, droeve jaren zijn voorbijgegaan

Sinds aan Uw gemeente deze bede geleerd werd!

O, hoeveel ogen hebben gewaakt en geweend

In het uitzien dat de dageraad overal zou aanbreken!

 

5. Breek aan, zegevierende dag van God!

Breek ten slotte aan, om onze harten te vervrolijken;

Hunkerende zielen en heilige gezangen

Wachten om Uw dageraad hier te begroeten.

 

6. Rijken, tempels, scepters, tronen –

Mogen ze alle voor God gewonnen worden;

En laat in ieder menselijk hart,
Vader, Uw Koninkrijk komen!

[1] Schrijn = bewaarplaats voor iets kostbaars

[2] De bede ‘Uw Koninkrijk kome’

bottom of page