top of page
Anker 1


Lucy Ann Bennett (1850-1927)

O teach me what it meaneth

1. O teach me what it meaneth,
That cross uplifted high,
With One, the Man of Sorrows,
Condemned to bleed and die!
O teach me what it cost Thee
To make a sinner whole;
And teach me, Saviour, teach me
The value of a soul!

 

2. O teach me what it meaneth,
That sacred crimson tide,
The blood and water flowing
From Thine own wounded side.
Teach me that if none other
Had sinned, but I alone,
Yet still Thy blood, Lord Jesus,
Thine only, must atone.

 

3. O teach me what it meaneth,
Thy love beyond compare,
The love that reacheth deeper
Than depths of self-despair!
Yes, teach me, till there gloweth
In this cold heart of mine
Some feeble, pale reflection
Of that pure love of Thine.

 

4. O teach me what it meaneth,
For I am full of sin,
And grace alone can reach me,
And love alone can win.
O teach me, for I need Thee,
I have no hope beside—
The chief of all the sinners
For whom the Saviour died!

 

5. O teach me what it meaneth,
The rest which Thou dost give
To all the heavy-laden
Who look to Thee and live.
Because I am a rebel,
Thy pardon I receive;
Because Thou dost command me,
I can, I do believe.

 

6. O infinite Redeemer!
I bring no other plea;
Because Thou dost invite me,
I cast myself on Thee.
Because Thou dost accept me,
I love and I adore;
Because Thy love constraineth,
I’ll praise Thee evermore!

1. O, leer mij wat het betekent,

Dat hoog opgeheven kruis,

Met Eén, de Man van smarten,

Veroordeeld om te bloeden en te sterven!

O, leer mij wat het U kostte

Om een zondaar gezond te maken;

En leer mij, Zaligmaker, leer mij

De waarde van een ziel!

 

2. O, leer mij wat het betekent,

Die heilige karmozijnrode stroom,

Het bloed en water dat vloeide

Uit Uw eigen gewonde zijde.

Leer mij dat als niemand anders

Gezondigd had dan ik alleen,

Toch Uw bloed, Heere Jezus,

Uw bloed alleen, moest verzoenen.

 

3. O, leer mij wat het betekent,

Uw onvergelijkelijke liefde,

De liefde die dieper reikt

Dan diepten van wanhoop aan mijzelf!

Ja, leer mij, totdat er gloeit

In dit koude hart van mij,

Enige zwakke, vage weerspiegeling

Van die reine liefde van U.

 

4. O, leer mij wat het betekent,

Want ik ben vol van zonde,

En genade alleen kan mij bereiken,

En liefde alleen kan mij winnen.

O, leer het mij, want ik heb U nodig,

Ik heb geen andere hoop—

De voornaamste van alle zondaars

Voor wie de Zaligmaker stierf!

 

5. O, leer mij wat het betekent,

De rust die Gij geeft

Aan alle zwaar belasten,

Die op U zien en leven.

Omdat ik een rebel ben,

Neem ik Uw gratie aan;

Omdat Gij mij gebiedt,

Kan ik geloven, ja, geloof ik.

 

6. O oneindige Verlosser!
Ik breng geen andere pleitgrond mee;

Omdat Gij mij uitnodigt,

Werp ik mijzelf op U.

Omdat Gij mij aanneemt,

Bemin en aanbid ik U;

Omdat Uw liefde dringt,

Zal ik U prijzen in eeuwigheid!

bottom of page