top of page
Anker 1


Henry William Baker (1821-1877)

O perfect life of love!

‘It is finished.’

 

1. O perfect life of love!

All, all, is finished now,

All that He left His throne above

To do for us below.

 

2. No work is left undone

Of all the Father willed;

His toil, His sorrows, one by one,

The Scriptures have fulfilled.

 

3. No pain that we can share

But He has felt its smart;

All forms of human grief and care

Have pierced that tender heart.

 

4. And on His thorn-crowned head,

And on His sinless soul,

Our sins in all their guilt were laid,

That He might make us whole.

 

5. In perfect love He dies;

For me He dies, for me!

O all-atoning Sacrifice,

I cling by faith to Thee.

 

6. In every time of need,

Before the judgment throne,

Thy work, O Lamb of God, I’ll plead,

Thy merits, not mine own.

 

7. Yet work, O Lord, in me,

As Thou for me hast wrought;

And let my love the answer be

To grace Thy love has brought.

‘Het is volbracht.’

 

1. O volmaakt leven van liefde!

Alles, alles is nu volbracht,

Alles waarvoor Hij Zijn troon hierboven verliet

Om voor ons te doen.

 

2. Geen werk is ongedaan gelaten

Van alles wat de Vader wilde;

Zijn arbeid, Zijn smarten hebben, een voor een,

De Schriften vervuld.

 

3. Geen pijn die wij kunnen lijden

Of Hij heeft de smart ervan gevoeld;

Alle vormen van menselijke droefheid en zorg

Hebben dat tedere hart doorstoken.

 

4. En op Zijn met doornen gekroonde hoofd,

En op Zijn zondeloze ziel,

Werden onze zonden in al hun schuld gelegd,

Opdat Hij ons gezond zou maken.

 

5. In volmaakte liefde sterft Hij;

Voor mij sterft Hij, voor mij!

O alles-verzoenend Slachtoffer,

Ik klamp mij door het geloof aan U vast.

 

6. In iedere tijd van nood,

En voor de oordeelstroon,

Zal ik Uw werk bepleiten, o Lam van God,

Uw verdiensten, niet die van mij.

 

7. Maar, o Heere, werk ook in mij,

Evenals Gij voor mij gewerkt hebt;

En laat mijn liefde het antwoord zijn

Op de genade die Uw liefde gebracht heeft.

 

bottom of page