top of page
Anker 1

 

Lijdenstroost

 

1. Neergedrukt door pijn en smart

blijf ik op Gods liefde hopen:

eeuwig staat de toegang open

tot Gods hemel, tot Gods hart.

 

2. ’k Denk niet dat mij God verstiet,

nu Hij mij zoveel doet lijden.

Als Hij ophoudt met kastijden,

zeg dán dat Hij mij verliet.

 

3. Harde lessen gaaft Gij, Heer’!

Maar ik heb zoveel te leren.

Wil mij dagelijks bekeren,

dat ik Uwe wegen leer.

 

4. Heer’, hoe hoog de nood ook stijgt,

’k zal mij rustig nederleggen,

U ter eer in ootmoed zeggen:

‘Spreek Gij, Heer’, Uw dienstknecht zwijgt.’

 

5. Wat ik hier niet kan verstaan,

zal ik namaals eens doorgronden,

als ik, overdekt met wonden,

eens Uw rust mag binnengaan!

bottom of page