top of page
Anker 1


 

 

Charles Wesley (1707-1788)Dichter en prediker Charles Wesley (1707-1788) behoorde samen met zijn broer John en hun vriend George Whitefield tot de voormannen van de opwekkingsbeweging in hun tijd. Middels de gebroeders Wesley ontstond het wesleyaanse (‘arminiaanse’) methodisme (Whitefield was verbonden met het calvinistische methodisme). In de 19e eeuw hoorde bijv. de hoofdpersoon in De dochter van de veehouder tot de wesleyaanse methodisten.

Anchor 1

Jesus, Lord, we look to Thee

1. Jesus, Lord, we look to Thee;

let us in Thy Name agree;

show Thyself the Prince of Peace,

bid our strife forever cease.

 

2. By Thy reconciling love

every stumbling-block remove;

each to each unite, endear;

come, and spread Thy banner here.

 

3. Make us of one heart and mind,

courteous, pitiful, and kind,

lowly, meek, in thought and word,

altogether like our Lord.

 

4. Let us for each other care,

each the other’s burdens bear;

to Thy church the pattern give,

show how true believers live.

 

5. Free from anger and from pride,

let us thus in God abide;

all the depths of love express,

all the heights of holiness.

 

6. Let us then with joy remove

to the family above;

on the wings of angels fly,

show how true believers die.

 

1. Jezus, Heere, wij zien op tot U,

Laat ons het eens worden in Uw Naam;

Betoon Uzelf de Vredevorst,

Gebied alle twist voorgoed te stoppen.

 

2. Neem door Uw verzoenende liefde

Elk struikelblok uit de weg;

Verenig ons met elkaar als geliefden;

Kom, en ontplooi hier Uw banier.

 

3. Maak ons één van hart en gemoed,

Voorkomend, medelijdend en vriendelijk,

Nederig, zachtmoedig in gedachten en woorden,

In alle opzichten gelijk onze Heere.

 

4. Laat ons voor elkaar zorgen,

Ieder de lasten van de ander dragen;

Aan Uw kerk het voorbeeld geven,

Tonen hoe ware gelovigen leven.

 

5. Vrij van toorn en vrij van trots,

Laat ons aldus in God blijven;

Al de diepten van liefde doen blijken,

Al de hoogten van heiligheid.

 

6. Laat ons dan met blijdschap heengaan

Naar het huisgezin hierboven;

Op de vleugels der engelen wegvliegen,

Tonen hoe ware gelovigen sterven.

Onderstaande hymne is gezongen tijdens de trouwdienst van prins William en Kate (oude hymnes worden nog steeds volop gezongen in de Anglicaanse Kerk). Vers 2 wordt vaak weggelaten of is in veel liedboeken leerstellig enigszins aangepast (ik heb de aangepaste versie gevolgd).

 

Love divine, all loves excelling

1. Love divine, all loves excelling,

Joy of heaven to earth come down,

Fix in us Thy humble dwelling,

All Thy faithful mercies crown.

Jesus, Thou art all compassion,

Pure, unbounded love Thou art;

Visit us with Thy salvation,

Enter every trembling heart.

 

2. Breathe, O breathe Thy loving Spirit,

Into every troubled breast!

Let us all in Thee inherit;

Let us find Thy promised rest.

Take away our love of sinning;

Alpha and Omega be;

End of faith, as its Beginning,

Set our hearts at liberty.

 

3. Come, almighty to deliver,

Let us all Thy grace receive;

Suddenly return, and never,

Never more Thy temples leave.

Thee we would be always blessing,

Serve Thee as Thy hosts above,

Pray, and praise Thee, without ceasing,

Glory in Thy perfect love.

 

4. Finish then Thy new creation,

Pure and spotless let us be;

Let us see Thy great salvation,

Perfectly restored in Thee:

Changed from glory into glory,

Till in heaven we take our place,

Till we cast our crowns before Thee,

Lost in wonder, love, and praise!

 

 

 

 

 

1. Goddelijke Liefde, Die elke liefde overtreft,

Hemelse Blijdschap, daal op aarde neer;

Betrek in ons Uw nederige woning,

Bekroon al Uw trouwe barmhartigheden.

Jezus, Gij zijt enkel mededogen,

Zuivere, onbegrensde liefde zijt Gij;

Bezoek ons met Uw heil,

Kom binnen in elk bevend hart.

 

2. Blaas, o, blaas Uw liefdevolle Geest

In elke bekommerde boezem.

Laat ons allen in U erven,

Laat ons Uw beloofde rust vinden.

Neem onze liefde tot het zondigen weg,

Wees de Alfa en de Omega;

Het Einde van het geloof, evenals het Begin,

Stel onze harten in de vrijheid.

 

3. Kom, almachtig om te verlossen,

Laat ons allen Uw leven ontvangen;

Keer snel terug en verlaat
Uw tempels nooit, nooit meer;

U willen wij altijd loven,

U dienen zoals Uw heirscharen daarboven,

Bidden en U loven zonder ophouden,

Roemen in Uw volmaakte liefde.

 

4. Voleindig dan Uw nieuwe schepping;

Laat ons zuiver en vlekkeloos zijn;

Laat ons Uw grote zaligheid zien,

Volmaakt hersteld in U;

Veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid,
Totdat wij in de hemel onze plaats innemen,

Totdat wij onze kronen voor U neerwerpen,

Verloren in verwondering, liefde en lof!

 

Berijmde Nederlandse vertalingen: 

Liefde boven elke liefde, Vreugd’ des hemels

Liefde boven elke liefde, Vreugde Gods

bottom of page