top of page
Anker 1

Charles Wesley (1707-1788)

 

Jesus, Lord, we look to Thee

1. Jesus, Lord, we look to Thee;

let us in Thy Name agree;

show Thyself the Prince of Peace,

bid our strife forever cease.

 

2. By Thy reconciling love

every stumbling-block remove;

each to each unite, endear;

come, and spread Thy banner here.

 

3. Make us of one heart and mind,

courteous, pitiful, and kind,

lowly, meek, in thought and word,

altogether like our Lord.

 

4. Let us for each other care,

each the other’s burdens bear;

to Thy church the pattern give,

show how true believers live.

 

5. Free from anger and from pride,

let us thus in God abide;

all the depths of love express,

all the heights of holiness.

 

6. Let us then with joy remove

to the family above;

on the wings of angels fly,

show how true believers die.

1. Jezus, Heere, wij zien op tot U,

Laat ons het eens worden in Uw Naam;

Betoon Uzelf de Vredevorst,

Gebied alle twist voorgoed te stoppen.

 

2. Neem door Uw verzoenende liefde

Elk struikelblok uit de weg;

Verenig ons met elkaar als geliefden;

Kom, en ontplooi hier Uw banier.

 

3. Maak ons één van hart en gemoed,

Voorkomend, medelijdend en vriendelijk,

Nederig, zachtmoedig in gedachten en woorden,

In alle opzichten gelijk onze Heere.

 

4. Laat ons voor elkaar zorgen,

Ieder de lasten van de ander dragen;

Aan Uw kerk het voorbeeld geven,

Tonen hoe ware gelovigen leven.

 

5. Vrij van toorn en vrij van trots,

Laat ons aldus in God blijven;

Al de diepten van liefde doen blijken,

Al de hoogten van heiligheid.

 

6. Laat ons dan met blijdschap heengaan

Naar het huisgezin hierboven;

Op de vleugels der engelen wegvliegen,

Tonen hoe ware gelovigen sterven.

bottom of page