top of page
Anker 1

Walter Chalmers Smith (1824-1908)

Walter Chalmers Smith was predikant van de Free Church of Scotland, dichter en auteur.

In 1893 diende hij als Moderator van de General Assembly.

Earth was waiting, spent and restless

1. Earth was waiting, spent and restless,

With a mingled hope and fear;

And the faithful few were sighing,

‘Surely, Lord, the day is near;

The Desire of all the nations,

It is time He should appear.’

 

2. Still the gods were in their temples,

But the ancient faith had fled;

And the priests stood by their altars

Only for a piece of bread;

And the oracles were silent,

And the prophets all were dead.

3. In the sacred courts of Zion, 

Where the Lord had His abode,              

There the money-changers trafficked,

And the sheep and oxen trod; 

And the world, because of wisdom,     

Knew not either Lord or God.

 

4. Then the Spirit of the Highest

To a virgin meek came down,

And He burdened her with blessing,

And He pained her with renown;

For she bare the Lord’s Anointed

For His cross and for His crown.

 

5. Earth for Him had groaned and travailed

Since the ages first began;

For in Him was hid the secret

That through all the ages ran —

Son of Mary, Son of David,

Son of God, and Son of Man.

1. De aarde wachtte, afgemat en rusteloos,

Met gemengde hoop en vrees;

En de weinige gelovigen zuchtten:

‘Zeker, Heere, is de dag nabij;

De Wens van alle heidenen, [Hagg. 2:8]

Het is tijd dat Hij verschijnt.’

2. De goden bevonden zich wel in hun tempels,

Maar het aloude geloof was gevlucht;

En de priesters stonden bij hun altaren

Alleen voor een stuk brood;

En de prakes [Godsspraken] zwegen,

En de profeten waren allemaal gestorven.

3. In de heilige voorhoven van Sion,

Waar de Heere Zijn woonplaats had,

Dreven de geldwisselaars handel,

En liepen de schapen en ossen rond;

En door de wijsheid heeft de wereld

Noch de Heere, noch God gekend. [1 Kor. 1:21]

 

4. Toen kwam de Geest van de Allerhoogste

Neer op een zachtmoedige maagd,

En Hij belastte haar met zegen,

En Hij pijnigde haar met roem;

Want zij baarde de Gezalfde des Heeren

Voor Zijn kruis en voor Zijn kroon.

 

5. De aarde zuchtte in barensnood voor Hem [Rom. 8:22]

Sinds de eeuwen hun aanvang namen;

Want in Hem was het geheimenis verborgen

Dat alle eeuwen doorkruiste:

Zoon van Maria, Zoon van David,

Zoon van God en Zoon van de mens.

bottom of page