Horatius Bonar (1808-1889)

Not what these hands have done

1. Not what these hands have done

can save this guilty soul;

not what this toiling flesh has borne

can make my spirit whole.

 

2. Not what I feel or do

can give me peace with God;

not all my prayers, and sighs, and tears,

can bear my awful load.

 

3. Thy work alone, O Christ,

can ease this weight of sin;

Thy blood alone, O Lamb of God,

can give me peace within.

 

4. Thy love to me, O God,

not mine, O Lord, to Thee,

can rid me of this dark unrest,

and set my spirit free.

 

5. Thy grace alone, O God,

to me can pardon speak;

Thy power alone, O Son of God,

can this sore bondage break.

 

6. I bless the Christ of God,

I rest on love divine,

and with unfaltering lip and heart,

I call this Saviour mine.

1. Niet wat deze handen gedaan hebben,

Kan deze schuldige ziel behouden;

Niet wat dit zwoegende lichaam uitgestaan heeft,

Kan mijn geest gezond maken.

 

2. Niet wat ik voel of doe,

Kan mij vrede met God geven;

Niet al mijn gebeden, en zuchten, en tranen,

Kunnen mijn ontzettende last dragen.

 

3. Uw werk alleen, o Christus,

Kan dit gewicht van zonde wegnemen;

Uw bloed alleen, o Lam van God,

Kan mij vanbinnen vrede geven.

 

4. Uw liefde tot mij, o God,

Niet de mijne, o Heere, tot U,

Kan mij van deze duistere onrust verlossen

En mijn geest in vrijheid zetten.

 

5. Uw genade alleen, o God,

Kan tot mij van vergeving spreken;

Uw kracht alleen, o Zoon van God,

Kan deze zware dienstbaarheid breken.

 

6. Ik loof de Christus Gods,

Ik rust op Goddelijke liefde,

En zonder weifeling, met mond en hart,

Noem ik deze Zaligmaker de mijne.

 

Thy way, not mine, O Lord

1. Thy way, not mine, O Lord,

However dark it be!

Lead me by Thine own hand,

Choose out the path for me.

 

2. Smooth let it be, or rough,

It will be still the best;

Winding or straight, it leads

Right onward to Thy rest.

 

3. I dare not choose my lot;

I would not if I might:

Choose Thou for me, my God,

So shall I walk aright.

 

4. The Kingdom that I seek

Is Thine, so let the way

That leads to it be Thine,

Else I must surely stray.

 

5. Take Thou my cup, and it

With joy or sorrow fill,

As best to Thee may seem;

Choose Thou my good and ill.

 

6. Choose Thou for me my friends,

My sickness or my health.

Choose Thou my cares for me,

My poverty or wealth.

 

7. Not mine, not mine the choice,

In things or great or small;

Be Thou my Guide, my Strength,

My Wisdom and my All.

1. Uw weg, niet mijn weg, o Heere,

Hoe donker die ook is!

Leid mij met Uw eigen hand;

Kies Gij het pad voor mij.

 

2. Laat dat effen zijn of ruw,

Het zal altijd het beste zijn;

Kronkelend of recht, het leidt

Recht vooruit naar Uw rust.

 

3. Ik durf mijn lot niet te kiezen;

Ik wilde niet als ik het mocht;

Kies Gij voor mij, mijn God,

Dan zal ik recht wandelen.

 

4. Het Koninkrijk dat ik zoek

Is van U, dus laat ook de weg

Die daarheen leidt, van U zijn;

Anders moet ik zeker verdwalen.

 

5. Neem Gij mijn beker en vul hem

Met blijdschap of droefheid,

Zoals U het beste lijkt;

Kies Gij mijn goed en kwaad.

 

6. Kies Gij voor mij mijn vrienden,

Mijn ziekte of mijn gezondheid;

Kies Gij mijn zorgen voor mij,

Mijn armoede of rijkdom.

 

7. Niet mijne, niet mijne zij de keus,

In dingen groot of klein;

Wees Gij mijn Gids, mijn Kracht,

Mijn Wijsheid en mijn Alles.

© 2016 by Ruth Pieterman (RuthInterpres)