top of page
Anker 1

Catharina Amalia Dorothea von Schlegel (1697-na 1768)

Catharina von Schlegel was een Duitse dichteres van kerkliederen. Over haar leven is weinig bekend.

Ze was ongehuwd en zou gewoond hebben in het nog steeds bestaande lutherse ‘diaconessenhuis’ te Köthen. Dat huis was in 1711 gesticht door vorstin Gisela Agnes, weduwe van Emanuel Lebrecht, vorst van Anhalt-Köthen.

De brieven die Catharina van 1750 tot 1752 schreef aan Heinrich Ernst, graaf van Stolberg, lijken erop te wijzen dat ze behoord heeft tot de kleine hofhouding van het calvinistische vorstendom Anhalt-Köthen (J.S. Bach was daar hofkapelmeester van 1717-1723).

Ze correspondeerde met August Hermann Francke (bekend van zijn weeshuis in Halle) en dichtte een hele reeks liederen in de geest van het vroege piëtisme, die werden opgenomen in Die Cöthnische Lieder.

Onderstaand lied van haar is in de Engelstalige wereld heel bekend geworden als ‘Be still, my soul: the Lord is on thy side’.

Stille, mein Wille, dein Jesus hilft siegen

1. Stille, mein Wille, dein Jesus hilft siegen;

Trage geduldig das Leiden und Not;

Dennoch des Vaters Will schaffet vergnügen,

Lindert die Schmerzen, auch selbsten den Tod.

Stille, mein Wille, dein Jesus wird machen

Glücklichen Ausgang betrübeter Sachen.

 

2. Stille, mein Wille, mein Lamm hat’s in Händen;

Bleibt nur dein Herze im Glauben an ihn,

So kann und wird es den Kummer bald enden;

Herrlich wird endlich, was wunderlich schien.

Stille, mein Wille, dein Heiland kann zeigen,

Das Jammer, und Unruh, und Kummer muss schweigen.

 

3. Stille, mein Wille, des Vaters Vorsehen

Führet, regieret, es soll nun so sein;

Denke und glaube: es kann nichts geschehen

Was dir geriete zu ewiger Pein.

Stille, mein Wille, GOTT hat es in Händen,

Er wird im Leiden dich dennoch vollenden.

 

4. Stille, mein Wille, wenn Freunde sich trennen,

Die du so zärtlich und innig geliebt;

Du wirst die Freundschaft des Herren erkennen,

Der sich zum Eigentum selbsten dir gibt.

Stille, mein Wille, dein Jesus ersetzet

Was scheiden der Freunde an Umgang verletzet.

 

Stille, mein Wille, es kommen die Stunden,

Dass wir beim Herrn sein ohn’ Wechsel der Zeit;

Scheiden, Schmerz, Kummer sind alsdann verschwunden,

Ewige Freundschaft ersetzet das Leid.

Stille, mein Wille, nach zeitlichem Scheiden

Seh’n wir uns wieder ohn’ Schmerzen und Leiden.

 

6. Stille, mein Wille, und lobe im glauben

Hier schon auf Erden den gütigen Herrn;

Lass dir Vertrauen und Hoffnung nicht rauben;

Bleibe ihm nahe, das siehet er gern.

Stille, mein Wille, es wird im Nachsehen

Dir Leben, Licht, Gnade von Jesu aufgehen.

1. Wees stil, mijn wil, uw Jezus helpt overwinnen;

Draag geduldig uw lijden en nood.

Evenwel geeft des Vaders wil vermaak,

Lenigt de smarten, ja, ook zelfs de dood.

Wees stil, mijn wil, uw Jezus zal zorgen

Voor een gelukkige uitkomst in droevige zaken.

 

2. Wees stil, mijn wil, mijn Lam heeft alles in handen,

Laat slechts uw hart in Hem blijven geloven,

Dan kan en zal Hij de kommer spoedig beëindigen.

Heerlijk wordt uiteindelijk wat u vreemd toescheen.

Wees stil, mijn wil, uw Heiland kan een wenk geven,

Zodat jammer en onrust en kommer moeten zwijgen.

 

3. Wees stil, mijn wil, des Vaders voorzienigheid

Leidt en regeert; zo moet het zijn;

Bedenk en geloof: er kan niets gebeuren

Wat u eeuwige pijn zal bezorgen.

Wees stil, mijn wil, GOD heeft alles in handen,

Hij zal u in lijden evenwel volmaken.

 

4. Wees stil, mijn wil, wanneer vrienden van u scheiden,

Die u zo teder en innig bemint.

U zult de vriendschap des Heeren ervaren,

Die Zich zelfs ten eigendom aan u geeft.

Wees stil, mijn wil, uw Jezus vergoedt

Het gemis aan omgang door het heengaan van vrienden.

 

5. Wees stil, mijn wil, straks komt de ure

Dat wij bij de Heere zijn zonder tijdswisseling;

Scheiding, smart en kommer zijn dan verdwenen.

Eeuwige vriendschap vergoedt dan het leed.

Wees stil, mijn wil, na een tijdelijke scheiding

Zien wij elkaar terug zonder smart en lijden.

 

6. Wees stil, mijn wil, en prijs in het geloof

Hier reeds op aarde de goedertieren Heere;

Laat vertrouwen en hoop u niet ontroven;

Blijf dicht bij Hem, dat ziet Hij zo gaarne.

Wees stil, mijn wil, er zal in het zien op Hem

Voor u Jezus’ leven, licht en genade opgaan.

bottom of page