top of page
Anker 1

Andrew Reed (1787-1862)

 

There is an hour when I must part

1. There is an hour when I must part

From all I hold most dear;

And life, with its best hopes, will then

As nothingness appear.

 

2. There is an hour when I must sink

Beneath the stroke of death;

And yield to Him who gave it first,

My struggling vital breath.

 

3. There is an hour when I must stand

Before the judgment-seat;

And all my sins, and all my foes,

In awful vision meet.

 

4. There is an hour when I must look

On one Eternity;

And nameless woe, or blissful life,

My endless portion be.

 

5. O Saviour, then in all my need

Be near, be near to me!

And let my soul, by steadfast faith,

Find life and heaven in Thee.

1. Er is een uur dat ik moet scheiden

Van allen die het meest dierbaar voor mij zijn;

En het leven met zijn beste verwachtingen zal dan

Als niets blijken te zijn.

 

2. Er is een uur dat ik moet wegzinken

Onder de slag van de dood,

En mijn zwoegende levensadem

Overgeven aan Hem Die deze gaf.

 

3. Er is een uur dat ik moet staan

Voor de stoel van het gericht,

En al mijn zonden en al mijn vijanden

In een ontzaglijk gezicht zal ontmoeten.

 

4. Er is een uur dat ik moet uitzien

Over één eeuwigheid;

En een nameloos wee of een zalig leven

Mijn eindeloze deel zal zijn.

 

5. O Zaligmaker, wees mij dan, in al mijn nood,

Nabij, o, wees mij nabij;

En laat mijn ziel door standvastig geloof

Het leven en de hemel in U vinden.

bottom of page