top of page
Anker 1

 

 

Joseph Hart (1712-1768)
 


Harts liederen worden nog steeds gezongen
in de Gospel Standard Baptistengemeenten in Engeland (waarin Philpot, Gadsby e.a. predikant waren).

A Man there is, a real Man

Christus waarachtig God en Mens

1. A Man there is, a real Man,

With wounds still gaping wide,

From which rich streams of blood once ran,

In hands, and feet, and side.

 

2. ’Tis no wild fancy of our brains,

No metaphor we speak;

The same dear Man in heaven now reigns,

That suffered for our sake.

 

3. This wondrous Man of whom we tell,

Is true Almighty God;

He bought our souls from death and hell;

The price His own heart’s blood.

 

4. That human heart He still retains,

Though throned in highest bliss;

And feels each tempted member’s pains;

For our affliction’s His.

 

5. Come, then, repenting sinner, come;

Approach with humble faith;

Owe what thou wilt, the total sum

Is cancelled by His death!

 

6. His blood can cleanse the blackest soul,

And wash our guilt away;

He will present us sound and whole

In that tremendous day.

 

1. Een Mens is er, een echt Mens,

Met wonden die nog steeds wijd gapen,

Waaruit eens rijke stromen van bloed liepen,

In Zijn handen, en voeten, en zijde.

 

2. Het is geen wilde fantasie van ons brein,

Geen beeldspraak die we gebruiken;

Dezelfde dierbare Mens heerst nu in de hemel,

Die om onzentwil geleden heeft.

 

3. Deze wonderbare Mens van Wie wij spreken,

Is waarachtig, almachtig God;

Hij heeft onze zielen van dood en hel vrijgekocht;

De prijs was Zijn eigen hartenbloed.

 

4. Dat menselijke hart behoudt Hij nog steeds,

Al zit Hij getroond in de hoogste gelukzaligheid;

En Hij gevoelt de pijn van elk lid dat verzocht wordt,

Want onze verdrukking is de Zijne.

 

5. Kom dan, berouwhebbend zondaar, kom;

Ga toe met ootmoedig geloof;

Wat gij ook maar schuldig zijt, de totale som

Is uitgewist door Zijn dood.

 

6. Zijn bloed kan de zwartste ziel reinigen,

En onze schuld afwassen;

Hij zal ons gezond en wel voorstellen

In die ontzagwekkende dag.

Anker 2

Come, Holy Spirit, come

1. Come, Holy Spirit, come,

Let Thy bright beams arise;

Dispel the darkness from our minds,

And open all our eyes.

 

2. Cheer our desponding hearts,

Thou heavenly Paraclete;

Give us to lie, with humble hope,

At our Redeemer’s feet.

 

3. Revive our drooping faith;

Our doubts and fears remove;

And kindle in our breasts the flames

Of never-dying love.

 

4. Convince us of our sin,

Then lead to Jesus’ blood;

And to our wondering view reveal

The secret love of God.

 

5. Show us that loving Man

That rules the courts of bliss,

The Lord of Hosts, the mighty God,

The eternal Prince of Peace.

 

6. ’Tis Thine to cleanse the heart,

To sanctify the soul,

To pour fresh life in every part,

And new create the whole.

 

7. If Thou, celestial Dove,

Thine influence withdraw,

What easy victims soon we fall

To conscience, wrath and law!

 

8. No longer burns our love;

Our faith and patience fail;

Our sin revives; and death and hell

Our feeble souls assail.

 

9. Dwell, therefore, in our hearts;

Our minds from bondage free;

Then we shall know, and praise, and love

The Father, Son, and Thee.

Korte berijmde vertaling

 

1. Kom, Heil’ge Geest! Kom, Heer’!

Verlicht ons, leid ons, leer

Ons Jezus zien!

Doe ons de schuld verstaan,

Leid ons op ’s levens baan,

Help ons naar Jezus gaan,

En ’t kwaad ontvliên.

3. O, maak ons need’rig, klein,

Houd steeds ons harte rein,

En woon er in.

Woon immer in ons, Heer’!

Zend stromen ’s levens neêr,

Dan leven w’ U ter eer,

Vernieuwd van zin.

Come, ye sinners, poor and wretched

1. Come, ye sinners, poor and wretched,

Weak and wounded, sick, and sore;

Jesus ready stands to save you,

Full of pity, joined with power;

He is able, (2x)

He is willing; doubt no more.

 

2. Ho! ye needy, come and welcome;

God’s free bounty glorify!

True belief and true repentance,

Every grace that brings us nigh,

Without money, (2x)

Come tot Jesus Christ and buy!

 

3. Let not conscience make you linger,

Nor of fitness fondly dream;

All the fitness He requireth,

Is to feel your need of Him,

This He gives you, (2x)

’Tis the Spirit’s rising beam.

 

4. Come, ye weary, heavy laden,

Lost and ruined by the fall;

If you tarry till you’re better,

You will never come at all.

Not the righteous (2x)

Sinners Jesus came to call

 

5. View Him grovelling in the garden

Lo, your Maker prostrate lies;

On the bloody tree behold Him,

Hear Him cry before He dies

‘It is finished!’ (2x)

Sinner, will not this suffice?

 

6. Lo, the incarnate God ascended,

Pleads the merit of His blood;

Venture on Him, venture wholly;

Let no other trust intrude;

None but Jesus, (2x)

Can do helpless sinners good.

1. Kom, Heilige Geest, kom,

Laat Uw heldere stralen opgaan;

Verdrijf de duisternis uit ons gemoed,

En open heel onze ogen.

 

2. Vervrolijk onze mismoedige harten,

Gij hemelse Parakleet (Trooster);

Geef ons met ootmoedige hoop neer te liggen

Aan de voeten van onze Verlosser.

 

3. Maak ons kwijnend geloof weer levend,

Neem onze twijfels en vrezen weg,

En ontsteek in onze boezem de vlammen

Van nimmer-stervende liefde.

 

4. Overtuig ons van onze zonde,

Leid ons dan tot Jezus’ bloed;

En openbaar aan ons verwonderend zicht

De verborgen liefde Gods.

 

5. Toon ons die liefdevolle Mens,

Die heerst in de hoven der gelukzaligheid,

De HEERE der heirscharen, de sterke God,

De eeuwige Vredevorst.

 

6. Het is Uw werk om het hart te reinigen,

Om de ziel te heiligen,

Om fris leven in elk deel uit te storten,

En het alles nieuw te scheppen.

 

7. Als Gij, hemelse Duif,

Uw invloed onttrekt,

Hoe snel en gemakkelijk vallen we dan ten prooi

Aan ons geweten, Gods toorn en de wet!

 

8. Niet langer brandt dan onze liefde;

Ons geloof en onze lijdzaamheid bezwijken;

Onze zonde wordt weer levend; en dood en hel

Vallen onze zwakke ziel aan.

 

9. Woon, daarom, in ons hart,

Bevrijd ons gemoed van dienstbaarheid;

Dan zullen wij kennen, en loven, en liefhebben

De Vader, de Zoon en U.

2. Versterk, vernieuw ons hart

Door Jezus’ dood en smart,

En liefdevuur.

Verwarm ons koud gemoed,

Met heil’gen liefdegloed,

En maak ons zacht en goed,

Van uur tot uur.

1. Komt, gij zondaars, arm en ellendig,

Zwak en verwond, ziek en bedroefd;

Jezus staat gereed om u te redden,

Vol van medelijden, gepaard met kracht;

Hij is machtig, Hij is machtig,

Hij is gewillig, twijfel niet meer.

 

2. O, gij behoeftigen, komt en weest welkom;

Verheerlijkt Gods vrije milddadigheid!

Waarachtig geloof en waarachtig berouw,

Iedere genade die ons nabij brengt,

Zonder geld, zonder geld,

Komt tot Jezus Christus en koopt!

 

3. Laat uw geweten u niet doen dralen,

Droom ook niet zo dwaas over geschiktheid;

Alle geschiktheid die Hij vereist,

Is dat u uw behoefte aan Hem gevoelt;

Dit geeft Hij u, dit geeft Hij u,

Het is de rijzende zonnestraal van de Geest.

 

4. Komt, gij vermoeiden, gij belasten,

Verloren en geruïneerd door de val;

Als u talmt tot u beter bent,

Zult u helemaal nooit komen.

Niet de rechtvaardigen, niet de rechtvaardigen,

Zondaars is Jezus komen roepen.

 

5. Beschouw Hem, kruipend in de hof;

Zie, uw Maker ligt ter aarde neergevallen;

Aanschouw Hem aan het bloedige hout,

Hoor Hem roepen voordat Hij sterft:

‘Het is volbracht!’ ‘Het is volbracht!’

Zondaar, zal dit niet genoeg zijn?

 

6. Zie, de vleesgeworden God is ten hemel gevaren,

Hij bepleit de verdienste van Zijn bloed;

Waag het op Hem, waag het geheel;

Laat geen ander vertrouwen zich indringen;

Niemand dan Jezus, niemand dan Jezus,

Kan hulpeloze zondaars goed doen.

Anker 3
Anker 4
bottom of page